Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 12/6/1987 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) trên cơ sở sát nhập giữa Ty Lao động và Ty Thương binh xã hội của tỉnh và có tên là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. Năm 2004, tỉnh Lai Châu tách ra thành 02 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Sở đổi tên thành Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và được kiện toàn tại Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 04/01/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc "Kiện toàn, cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên"

Tin mới nhất

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI(30/05/2023 10:52 CH)