Dự thảo Nghị định Quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động

Tải Dự thảo Văn bản tại đây:

1. du thao To trinh CP xin y kien.doc

2. Du thao nghi dinh xin y kien.doc