Thông báo đấu giá tài sản

Tải Thông báo tại đây; Thông báo số 190.pdf