Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên
  • Thực hiện Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023; Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 05/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023, như sau:

  • Thực hiện Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 2988/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội giai đoạn 2021-2030, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023, cụ thể như sau:

  • Ngày 29/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 4217/KH-UBND về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  • Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 136/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2022; Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 10/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, như sau:

  • Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 2988/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Bien về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội giai đoạn 2021-2030. Ngày 19/01/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch số 136/KH-SLĐTBXH về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

  • Thực hiện Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ngày 31/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 2988/KH-SLĐTBXH về cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội giai đoạn 2021 - 2030, với các nội dung sau:

  • Ngày 21/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  • Ngày 29/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 3074/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

  • Ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

  • Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 25/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2021, cụ thể như sau:

1