Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
100%

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2158/KH-UBND về việc Phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên với chủ đề “Tỉnh Điện Biên thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”.

Sở Thông tin và Truyền thông và tập đoàn BKAV ký kết biên bản hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số và hành động đồng bộ tại các cấp, các ngành với sự tham gia của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động, người dân và doanh nghiệp thực hiện thắng lợi Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Đối tượng thi đua của phong trào là các tập thể, các nhân trong và ngoài tỉnh như: Cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tập thể, cá nhân ngoài tỉnh có nhiều đóng góp cho việc thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên.

07 nội dung phong trào thi đua tập trung vào: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết; xây dựng các chương trình, kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho Chuyển đổi số, xây dựng các cơ chế, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới; ưu tiên các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng triệt để công nghệ số thay đổi mô hình, quy trình, sản phẩm của các doanh nghiệp và có khả năng cạnh tranh trên thị trường; xây dựng và tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy cập, sử dụng; thực hiện mục tiêu “5 không”: Xử lý văn bản không giấy tờ; họp không gặp mặt; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không tiếp xúc; thông tin không nhập nhiều lần; thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và an toàn dữ liệu; bảo đảm an toàn và quyền riêng tư trong việc chia sẻ dữ liệu quản lý công dân trong phục vụ trực tuyến; đẩy mạnh Phong trào thi đua Chuyển đổi số ở một số lĩnh vực ưu tiên là: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải và logistic, Thông tin và Truyền thông, Du lịch.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây./.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06(13/07/2023 9:07 CH)

  Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên(01/06/2023 11:59 CH)

  Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030”...(29/05/2023 6:03 CH)

  Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2023(09/05/2023 6:06 CH)

  Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chuyển đổi số và đề án 06 năm 2022, quý I năm 2023 (22/04/2023 6:50 CH)