Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 27 - 01 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023; Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 05/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân có thái độ tích cực, nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan và của công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác cải cách hành chính và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các ngành hữu quan về công tác cải cách hành chính.

- Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức trong cơ quan hành chính.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ và thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và điều kiện thực tế.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung Kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp, khuyến khích, động viên đội ngũ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch số 4217/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 119/KH-SLĐTBXH ngày 13/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023.

- Tập trung triển khai tuyên truyền các nội dung xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, trọng tâm là Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3012/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2021 về chuyển đổi số của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và phù hợp với hiện trạng, nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Phản ánh về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của tỉnh, của Sở và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tuyên truyền, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

- Phổ biến triển khai những nội dung mới của Luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác cải cách hành chính có liên quan.

- Cập nhật kịp thời các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở.

2. Hình thức tuyên truyền

- Đăng tải thông tin CCHC trên Cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức hội nghị tập huấn CCHC hoặc tuyên truyền lồng ghép CCHC thông qua việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đa hạng hóa hình thức tuyên truyền bằng một hoặc nhiều hình thức như: Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm - giao lưu, câu chuyện truyền thanh, sân khấu hóa, xuất bản tờ rơi, tờ gấp; tuyên truyền các nội dung trên nên nền tảng mạng xã hội, mạng viễn thông, công nghệ thông tin…

- Trực tiếp truyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan về CCHC tại các cuộc họp của Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể. Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của ngành cho đội ngũ công chức, viên chức; lồng ghép triển khai công tác tuyên truyền về CCHC vào các hoạt động triển khai công tác chuyên môn (các hội nghị, hội thảo, các buổi tuyên truyền) của cơ quan, đơn vị.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo quy định được lập trong dự toán ngân sách được giao năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm

- Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh viết tin, bài đăng tải thông tin tuyên truyền CCHC; cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC, các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết; công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị.

- Tổ chức Hội nghị hoặc lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động triển khai công tác chuyên môn của phòng, đơn vị (Hội nghị, hội thảo, các buổi tuyên truyền...).

- Thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng một trong các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội thi, tọa đàm - giao lưu, câu chuyện truyền thanh, sân khấu hóa, xuất bản tờ rơi; truyên truyền các nội dung trên mạng xã hội; chú trọng thông tin tuyên truyền tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các vấn đề liên quan tới dân sinh.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về Sở (qua Văn phòng Sở) theo yêu cầu; báo cáo kết quả thực hiện của năm gửi về Sở, trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm

- Làm đầu mối tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền vào Kế hoạch (nếu có), đảm bảo công tác cải cách hành chính của ngành ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

- Cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC đã được công bố tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở và trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện nhiệm vụ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tại Sở.

- Đôn đốc, hướng dẫn và cập nhật kết quả tuyên truyền cải cách hành chính của các phòng, đơn vị. Trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên tuyền cải cách hành chính của ngành trình Lãnh đạo Sở phê duyệt, trước ngày 05/12/2023.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Tải Kế hoạch Chi tiết tại đây: 178.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (27/01/2023 5:35 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023(13/01/2023 5:32 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(30/12/2022 5:27 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (29/01/2022 12:48 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2022(19/01/2022 4:29 CH)