Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng ngày 29 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 136/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2022; Kế hoạch số 42/KH-STTTT ngày 10/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân có thái độ tích cực, nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước.

- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan và của công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện công tác cải cách hành chính và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các ngành hữu quan về công tác cải cách hành chính.

- Nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của các cá nhân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ và thời gian đề ra. Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và điều kiện thực tế.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức.

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung Kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp, khuyến khích, động viên đội ngũ công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua hình thức kết hợp truyền thông với ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

 - Cập nhật thường xuyên, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện.

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch số 4289/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 136/KH-SLĐTBXH ngày 19/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2022.  

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số CCHC và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

- Tình hình triển khai cải cách tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; các nội dung hiện đại hóa hành chính; trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; tình hình triển khai Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

- Phổ biến triển khai những nội dung mới của Luật, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn công tác cải cách hành chính có liên quan.

- Cập nhật kịp thời các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở.

2. Hình thức tuyên truyền

- Đăng tải thông tin CCHC trên Cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Sở và các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức hội nghị tập huấn CCHC hoặc tuyên truyền lồng ghép CCHC thông qua việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đa hạng hóa hình thức tuyên truyền bằng một hoặc nhiều hình thức như: Tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm - giao lưu, câu chuyện truyền thanh, sân khấu hóa, xuất bản tờ rơi; tuyên truyền các nội dung trên nên nền tảng mạng xã hội, công nghệ thông tin…

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của cơ quan đơn vị tại nơi thuận tiện nhất cho cá nhân, tổ chức có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin. Việc niêm yết phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định; kịp thời cập nhật khi có sự thay đổi; không niêm yết mang tính hình thức.

- Trực tiếp truyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan về CCHC tại các cuộc họp của Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể. Quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của ngành cho đội ngũ công chức, viên chức.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo quy định được lập trong dự toán ngân sách được giao năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm

- Căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh viết tin, bài đăng tải thông tin tuyên truyền CCHC; cập nhật đầy đủ kịp thời các TTHC, các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết; công khai kết quả giải quyết TTHC, kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị.

- Tổ chức Hội nghị hoặc lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Thực hiện đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng một trong các hình thức phù hợp như: Tổ chức hội thi, tọa đàm - giao lưu, câu chuyện truyền thanh, sân khấu hóa, xuất bản tờ rơi; truyên truyền các nội dung trên lên mạng xã hội; chú trọng thông tin tuyên truyền tiện ích việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các vấn đề liên quan tới dân sinh.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về Sở (qua Văn phòng Sở) theo yêu cầu; báo cáo kết quả thực hiện của năm gửi về Sở, trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm

- Làm đầu mối tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền vào Kế hoạch (nếu có), đảm bảo công tác cải cách hành chính của ngành ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

- Cập nhật, niêm yết kịp thời các TTHC đã được công bố tại Bộ phận một cửa và trên Cổng/trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện nhiệm vụ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền tại Sở.

- Đôn đốc, hướng dẫn và cập nhật kết quả tuyên truyền cải cách hành chính của các phòng, đơn vị. Trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên tuyền cải cách hành chính của ngành trình Lãnh đạo Sở phê duyệt, trước ngày 05/12/2022.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

Tải Kế hoạch tại đây: 224.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (27/01/2023 5:35 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023(13/01/2023 5:32 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(30/12/2022 5:27 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (29/01/2022 12:48 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2022(19/01/2022 4:29 CH)