Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày 21/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải Kế hoạch tại đây: 4289(23.12.2021_07h29p07)_signed.pdf