Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 15/7/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Tải Nghị quyết tại đây: 76.signed.pdf