• Thực hiện Công văn số 574/VPUB-KSTT ngày 15/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên về việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức. Ngày 26/10/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2341/SLĐTBXH-VP về việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức để chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc sở tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

  • Thực hiện Văn bản số 392/UBND-KSTT, ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện gửi/nhận văn bản điện tử ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện Biên. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 303/SLĐTBXH-VP ngày 23/02/2021 để chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên, cụ thể:

1 
°
961 người đang online