Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2021

Đăng ngày 25 - 01 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 4801/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 25/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Mục đích:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính Nhà nước đầy đủ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng thể chế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở góp phần nâng chỉ số cải chành chính của tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các chỉ số khác liên quan.

2. Yêu cầu

- Các phòng, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động cần xác định rõ CCHC vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị, vừa là một trong những khâu đột phá, là giải pháp chủ yếu cải thiện và tạo môi trường đầu tư để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Cải cách thể chế  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện đúng quy trình, quy định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của công chức, viên chức để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Đảm bảo 100% dự thảo văn bản QPPL được thẩm định trước khi ban hành, 100% các văn bản QPPL được kiểm tra, tự kiểm tra theo thẩm quyền và có tính khả thi khi triển khai thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu ban hành để kịp thời kiến nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực thi pháp luật ở các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC); Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và kiểm tra việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh theo đúng quy định; 100% TTHC được công bố công khai theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

- Theo dõi, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, phí, lệ phí theo quy định để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

- Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ, ngành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan cấp tỉnh. Triển khai thực hiện các đề án sắp xếp hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn tổ chức các phòng bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp lại đảm bảo quy định về số lượng cấp phó theo quy định. Tiếp tục thực hiện về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Triển khai xây dựng và hoàn thiện bản mô tả công việc, xác định khung năng lực của vị trí việc làm công chức, viên chức theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giảm biên chế theo Đề án số 570/ĐA-SLĐTB&XH ngày 05/4/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2015 - 2021; tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Tiếp tục thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn ngạch công chức, khung năng lực vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, đúng quy trình thủ tục, thẩm quyền ...theo quy định.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm phải gắn liền với rà soát, đánh giá, xây dựng quy hoạch cán bộ.

- Tăng cường rà soát bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; tiếp tục đẩy mạnh triển khai xác định vị trí việc làm; tiếp tục đẩy mạnh triển khai vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực, mô tả công việc và xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

- Thực hiện thi nâng ngạch công chức, thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giam sát chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; kiên quyết xử lý đối với công chức, viên chức sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định 117/2013/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP;  Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của chính phủ; Xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.

 - Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước về tài chính, ngân sách.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1049/KH-UBND ngày 18/4/2019 và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt. Hoàn thành việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia thông qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đồng bộ, liên thông; trên 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất đáp ứng đầy đủ các chức năng, yêu cầu kỹ thuật; cung cấp các thủ tục hành chính và các dịch vụ công cơ bản mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp.

- Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cung cấp, phấn đấu đạt từ 21% trở lên số hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm 2021.

7. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cải cách hành chính, tuyên truyền những mô hình hay, điển hình tiên tiến, những kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó từng bước nâng cao được nhận thức và hiểu biết cho công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị tham gia, tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện cải cách hành chính.

- Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị trong báo cáo cải cách hành chính theo quy định.

(Có bảng cụ thể các hoạt động, thời gian thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định hiện hành.

2. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu, tiến hành rà soát các quy định, thủ tục hành chính trên lĩnh vực được giao để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp; thực hiện quy định về kiểm soát thủ tục hành chính mới ban hành; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên website Sở và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính; xác định kết quả cải cách hành chính là một trong những tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

2. Văn phòng sở có trách nhiệm:

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính các đơn vị thuộc Sở; phối hợp với các Phòng; đơn vị thuộc Sở rà soát, đề nghị UBND tỉnh chuẩn hóa các thủ tục hành chính mới công bố, công khai bộ thủ tục hành chính trên Website Sở; tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tham mưu cho Ban Giám đốc Sở xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính;

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC dưới các hình thức treo pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiểu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiến hành kiểm tra thường xuyên định kỳ công tác CCHC đối với đơn vị thuộc Sở; theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ do Ban Giám đốc Sở giao; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong dự toán hàng năm và hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Cải cách hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Sở) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Chi tiết Kế hoạch tại đây: 164.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (27/01/2023 5:35 CH)

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội năm 2023(13/01/2023 5:32 CH)

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên(30/12/2022 5:27 CH)

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh...(29/07/2022 11:54 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (29/01/2022 12:48 SA)