Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Công đoàn cơ sở
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh(17-11-2016)
        Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-CĐVC ngày 07/11/2016 của Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (CĐCS) xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ CĐCS yêu cầu các CĐBP trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao./.

/editor_upload/51.doc

       

 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở(16-11-2016)