Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Cải cách hành chính / Cải cách hành chính
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2016(06-04-2016)
 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

          Thực hiện Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Ban hành công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2016. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, như sau:

1. Cải cách thể chế  

          - Tiếp tục nâng cao chất lượng, thực hiện đúng quy trình, quy định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành..

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu ban hành để kịp thời kiến nghị hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực thi pháp luật ở các phòng, đơn vị thuộc Sở.

          2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Theo dõi, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố theo quy định. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức thiết thực và thích hợp về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, quy định thời gian giải quyết, phí, lệ phí theo quy định để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Tăng cường công tác kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 2353/UBND-NCNV ngày 26/06/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Cải cách bộ máy hành chính Nhà nước

          - Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc sở; quy định rõ về sự phối hợp công tác giữa các phòng chuyên môn với các đơn vị thuộc Sở.

- Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc sở.

          - Nâng cao hiệu quả công tác phân cấp quản lý của các đơn vị thuộc Sở; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng theo lĩnh vực phụ trách.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4036/KH-UBND ngày 17/11/2015  của UBND tỉnh về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp và cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Điện Biên năm 2016.

- Rà soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức.

- Ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức phục vụ việc quản lý quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của tỉnh.

- Triển khai, thực hiện tốt chế độ, chính sách tiền lương theo quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính ngà nước; kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.

          5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập khi có hướng dẫn của bộ, ngành trung ương

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ Điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc: tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc tại Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc Sở; tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong xử lý công việc; thực hiện trao đổi các văn bản, tài liệu qua mạng.

- Từng bước nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của ngành.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên internet để phục vụ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức có đủ kỹ năng ứng dụng CNTT sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, khai thác hiệu quả Internet trong công việc.

- Tiếp tục  duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang tin điện tử cải cách thủ tục hành chính thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở.

7. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác cải cách hành chính, tuyên truyền những mô hình hay, điển hình tiên tiến, những kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó từng bước nâng cao được nhận thức và hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị tham gia, tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện cải cách hành chính.