Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Giới thiệu / Giới thiệu chung
Giới thiệu quá trình phát triển (20-10-2015)

Quá trình phát triển

Lao động - Thương binh và Xã hội là lĩnh vực kinh tế - xã hội tổng hợp phục vụ cho sự phát triển của xã hội và đem lại hạnh phúc cho nhân dân mà trực tiếp là người lao động, gia đình và người có công với đất nước. Vì thế, theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945 thành lập 13 Bộ của Chính phủ lâm thời nước ta có 3 Bộ làm chức năng quản lý các lĩnh vực công tác của ngành đó là Bộ Lao động, Bộ Xã hội và Bộ cứu tế xã hội. Sau đó không lâu, vào ngày 3/10/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 613 thành lập Bộ Thương binh - Cựu binh, đến năm 1987 hợp nhất các Bộ thành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày nay.

Trong hơn 70 năm qua, đất nước đã có nhiều biến đổi sâu sắc, tổ chức bộ máy nhà nước nói chung, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng cũng có nhiều biến đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ. Nhưng với nhận thức sâu sắc về sứ mệnh lịch sử của ngành, qua các thời kỳ phát triển các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức của ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành trọng trách được giao, góp phần cùng với toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực như: Lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, thực hiện chính sách người có công và các chính sách xã hội, thanh tra, an toàn bảo hộ lao động,phòng chống tệ nạn xã hội, xuất khẩu lao động.Bộ máy cán bộ của ngành gồm có 7 phòng ban, 7 đơn vị trực thuộc và 10 phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện, thị xã, thành phố; trình độ năng lực cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao.

Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là qua hơn 30 năm đổi mới ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã gắn liền với tiến trình trong sự nghiệp đổi mới của cả tỉnh, đã cho thấy những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra về lao động, thương binh và xã hội là những vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc được cuộc sống kiểm nghiệm và tổng kết. Cùng với nhiệm vụ xây dựng chính quyền, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sự hỗ trợ phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành trong tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong ngành đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, từng bước trưởng thành và lớn mạnh về nhiều mặt trên cả 3 khối công tác là lao động việc làm, đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới quê hương đất nước.

Bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, với những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới, nhiệm vụ phát triển ngành trong thời kỳ mới càng hết sức nặng nề. Trước hết là giáo dục cán bộ, công nhân viên chức nhận thức sâu sắc về hệ thống chính sách xã hội do Đảng và Nhà nước vạch ra đã phản ánh những giá trị nhân văn của nền văn hoá Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với các đối tượng chính sách. Tiếp theo là chú trọng chăm lo sức khỏe, đời sống của thương, bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sỹ và các đối tượng có công khác; đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp người nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên góp công xây dựng đất nước.

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và những cố gắng vượt bậc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, năm 2013, ngành  Lao động – Thương binh và  Xã hội tỉnh Điện Biên đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng nhất và ngành còn được tăng các cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ lao động - TB&XH, UBND tỉnh; hàng năm tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương, bằng khen. Những thành quả trên các lĩnh vực cũng như các phần thưởng cao quý, vinh dự trong thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đâọ của Trung Ương Đảng, chính phủ, Bộ Lao động - TB&XH, các Bộ, Ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội….

Những thành quả trên đây là hết sức to lớn, song trước yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước, trong thời gian tới ngành Lao động - Thương binh & Xã hội Điện Biên sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.