Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Thủ tục hành chính
 » Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - TB&XH (19-10-2015)
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
 » QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa (21-10-2016)

Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

/editor_upload/Du thao quyet dinh TTHC linh vuc BTXH-NCC.doc

 » QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa (21-10-2016)

Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã,  tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

/editor_upload/QD cong bo TTHC cap xa.doc

 » QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa (21-10-2016)

Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

/editor_upload/QD cong bo TTHC cap tinh.doc

 » QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa (21-10-2016)

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 1/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

 /editor_upload/QD ccong bo TTHC cap huyen.doc

 Tin đã đăng
Danh mực thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - TB&XH
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH ban hành Năm 2014(TIẾP)
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH 2014
Quyết định Bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật
Quyết định Bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật
QĐ công bố thủ tục hành chính mới ban hành và Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội