Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Văn bản tài liệu
Tên tài liệu:
Danh mục tài liệu:
# Tên Cập nhật Download
1

Thông tư số 15/2017/TT-LĐTBXH ngày 8/6/2017, Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

14-06-2017 Download
2

Nghị định sô 70/2017/NĐ-CP ngày6/6/2017 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

14-06-2017 Download
3

Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 25/5/2017 Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

14-06-2017 Download
4

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

06-06-2017 Download
5

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

31-05-2017 Download
6

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

14-05-2017 Download
7

Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

14-05-2017 Download
8

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN số: 01/2016/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2016

14-05-2017 Download
9

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

29-03-2017 Download
10

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

29-03-2017 Download
11

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

29-03-2017 Download
12

Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 2/3/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

08-03-2017 Download
13

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 2/3/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

08-03-2017 Download
14

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 2/3/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

08-03-2017 Download
15

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 1/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

08-03-2017 Download
16

Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/2/2017 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

07-03-2017 Download
17

Nghị định 14/2017/NĐ-CP, ngày 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

07-03-2017 Download
18

Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

12-02-2017 Download
19

Thông tư số 45/2016/TT-LĐTBXH, Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

07-02-2017 Download
20

Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

07-02-2017 Download
[1] 2 3 4  Sau