Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Văn bản tài liệu
Tên tài liệu:
Danh mục tài liệu:

Nghị định sô 70/2017/NĐ-CP ngày6/6/2017 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Download

# Tên Cập nhật Download
2

Nghị định 14/2017/NĐ-CP, ngày 17/02/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

07-03-2017 Download
3

Nghị định 166/2016/NĐ-CP, Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

03-01-2017 Download
4

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP, ngày 14/11/2016 của Chính phủ

21-11-2016 Download
5

Quyết định số 1791/QĐ-TTg, ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

21-09-2016 Download
6

Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

09-09-2016 Download
7

Quyết định số 1470/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

05-08-2016 Download
8

Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg, ngày 5/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

05-08-2016 Download
9

Quyết định số 1169/QĐ-TTg, ngày 29/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

11-07-2016 Download
10

Quyết định số 1100/QĐ-TTg, ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

11-07-2016 Download
11

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ

11-07-2016 Download
12

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ

11-07-2016 Download
13

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, ngày 13/6/2016 của Chính phủ

11-07-2016 Download
14

Phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020

05-07-2016 Download
15

Quyết định Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

29-06-2016 Download
16

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

03-06-2016 Download
17

Quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

21-04-2016 Download